วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551

บทเรียนสำเร็จรูป

ชื่อผลงาน การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง อุบัติภัยในบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน นางสาวปภัสสร ศิริสวัสดิ์
หน่วยงาน โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม อำเภอโชคชัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา 2550

บทคัดย่อ

บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้น โดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย
(1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง อุบัติภัยในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง อุบัติในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม อำเภอโชคชัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน จำนวน 6 ชุด (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.75 มีอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.22
ถึง 0.62 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( ) เท่ากับ 0.76 (3) แบบวัดความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (t) ตั้งแต่ 2.00 ถึง 5.37 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( ) เท่ากับ 0.79 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง อุบัติภัยในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 86.50/86.58 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน
เรื่อง อุบัติภัยในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 ส่วนในรายด้านนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ด้านการเป็นสื่อการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 สำหรับนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 ด้านรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61
โดยสรุป บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพสูง จึงนับ
เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบ
ภาพการ์ตูน สำหรับใช้การสอนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ได้ดีมีความสุขกับการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น